• 09120377777
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 154,000,000 ريال محمد ع (1371271...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09127002000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 405,000,000 ريال حميد ت (8448328...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09193500000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 110,000,000 ريال سيد رضا ت (0198688...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09197666666
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 154,000,000 ريال سيد رضا ت (0198688...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09102111118
  قیمت پایه: 50,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09102633333
  قیمت پایه: 55,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09112262222
  قیمت پایه: 180,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09113000010
  قیمت پایه: 150,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09132011111
  قیمت پایه: 80,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09132777777
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 198,000,000 ريال روح اله ز (0549227...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09143433333
  قیمت پایه: 120,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09153011111
  قیمت پایه: 80,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09153333233
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 114,000,000 ريال الياس ا (2532710...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09161141111
  قیمت پایه: 150,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09166333330
  قیمت پایه: 80,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09171118888
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 429,000,000 ريال مجيد ا (1755935...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09173444442
  قیمت پایه: 70,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09183088888
  قیمت پایه: 130,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09183111110
  قیمت پایه: 70,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...