حراجيهاي جاري
شماره دلخواه را وارد نماييد: استان:
 • 09120570000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 220,000,000 ريال اشكان ب (0086595...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09120600600
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 325,000,000 ريال علي سينا ب (8801021...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09124003000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 735,000,000 ريال مهدي ر (1016651...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09190100000
  قیمت پایه: 200,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09193100000
  قیمت پایه: 80,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09112122222
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 132,000,000 ريال زهرا م (1904081...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09132122222
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 144,000,000 ريال زهرا ش (9646668...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09132200000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 275,000,000 ريال امير ع (3068284...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09143888888
  قیمت پایه: 170,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09144400000
  قیمت پایه: 350,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09153000003
  قیمت پایه: 270,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09153323333
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 132,000,000 ريال حميدرضا ا (0315844...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09161900000
  قیمت پایه: 200,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09166616666
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 198,000,000 ريال آرش ن (1810171...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09177000001
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 720,000,000 ريال محمد ج (8143587...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09177877777
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 198,000,000 ريال محمد ج (8143587...)
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09183500000
  قیمت پایه: 200,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09188777777
  قیمت پایه: 200,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...