حراجيهاي جاري
شماره دلخواه را وارد نماييد: استان:
 • 09120400300
  قیمت پایه: 150,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09197400000
  قیمت پایه: 80,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09198222222
  قیمت پایه: 150,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09102111119
  قیمت پایه: 50,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09102555556
  قیمت پایه: 50,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09112144444
  قیمت پایه: 70,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09112777777
  قیمت پایه: 200,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09132888888
  قیمت پایه: 200,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09143000001
  قیمت پایه: 250,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09143433333
  قیمت پایه: 120,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09153000005
  قیمت پایه: 250,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09153099999
  قیمت پایه: 80,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09161114444
  قیمت پایه: 270,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09166355555
  قیمت پایه: 100,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09173222224
  قیمت پایه: 70,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09177000100
  قیمت پایه: 130,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09183111117
  قیمت پایه: 70,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 09183333433
  قیمت پایه: 120,000,000 ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...